Hvala Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, a potom:

Zaista je sukob između hakka i batila, istine i neistine, Allahov sunnet (odredba koja se ne mijenja) sve do Sudnjeg dana. Sukobljava se iman i kufr, tewhid i širk, sunnet i novotarija. Međutim, Uzvišeni je zagarantovao da će pobijediti On i Njegovi poslanici.

Kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): „Allah je zapisao: ‘Ja i poslanici moji ćemo sigurno pobjediti!’ Allah je, zaista, moćan i silan.” (El-Mudžadele, 21. ajet)

Sljedbenici Allahovih poslanika, alejhimus-selam, zasigurno imaju udjela u ovoj pobjedi shodno njihovom slijeđenju poslanika. Također, Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nas je obavijestio da će uvijek postojati potpomognuta skupina koja će bdjeti nad istinom sve do Sudnjeg dana. Ta potpomognuta skupina je uvijek potpomognuta snagom dokaza, jer su njihovi dokazi neoborivi: Allahov govor i sunnet Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem.

Jedna od jako bitnih mesela u kojoj se tokom historije neprekidno vodio rat između ehli sunneta i novotara jeste i mesela tewhidul esmai wes-siffa – mesela Allahovih svojstava i imena. Stoga ćemo mi uz Allahovu pomoć u narednim člancima govoriti o ovoj meseli pojašnjavajući vjerovanje ehli sunneta vel džema’ata u ovoj meseli i vjerovanje zabludjelih frakcija uz odgovor na njihove šubhe.

Pravila o svojstvima Uzvišenog Allaha

PRVO PRAVILO

Sva Allahova svojstva su svojstva potpunosti i savršenstva bez ikakve manjkavosti. Tako na primjer znanje, sluh, vid i milost su svojstva potpunosti u kojima nema nikakve manjkavosti i nedostatka. Uzvišeni je ukorio one koji Njega opisuju svojstvima manjkavosti, pa kaže: ”Jevreji govore: ‘Allahova ruka je stisnuta!’ Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće!’’ (El-Ma’ida, 64. ajet)

“Allah je čuo riječi onih koji su rekli: ‘Allah je siromašan, a mi smo bogati!’ Naredićemo Mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: ‘Iskusite patnju u ognju’“ (Ali’ Imran, 181. ajet)

Ako se pak radi o svojstvu koje je potpunost u jednoj, a manjkavost u drugoj situaciji onda ih nije dozvoljeno generalno pripisivati ili negirati već se mora napraviti tefsil (detaljno pojašnjenje). Takva svojstva pripisujemo Uzvišenom Allahu u situacijama u kojima su ona svojstva potpunosti, a ne pripisujemo ih u situaciji kada ona ne predstavljaju svojstva potpunosti. Takav je primjer svojstva spletkarenja (mekr), ismijavanja (istihza) i njima sličnim. Ova svojstva su svojstva potpunosti u situaciji kada se njima uzvraća onima koji se njima koriste, jer tada ova svojstva ukazuju da je Uzvišeni kadar da neprijateljima uzvrati na isti ili još žešći način. Zato vidimo da Uzvišeni ne spominje ova svojstva generalno već ih spominje u kontekstu govora o onima koji se ovim svojstvima ophode prema Allahu, Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, i vjernicima.

Kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): “I kada su ti nevjernici zamke raspinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili, ili da bi te prognali; oni su zamke pleli pa je i Allah njima zamke pleo, jer Allah to najbolje zna.“ (El-Enfal, 30. ajet)

I kaže (u prijevodu značenja): „Oni zbilja prave spletke, a i Ja pravim spletke.“ (Et-Tarik, 15-16. ajet)

I kaže isto tako (u prijevodu značenja): „Kada susretnu one koji vjeruju, oni govore: ‘Vjerujemo!’, a čim ostanu nasamo, sa šejtanima svojim, govore: ‘Mi smo s vama. Mi se samo izrugujemo.’ Allah se njima izruguje i ostavlja ih da u svom nejerovanju lutaju.“ (El-Bekare, 14-15. ajet)

I još puno drugih ajeta.

DRUGO PRAVILO

Poglavlje Allahovih svojstava je opširnije od poglavlja imena. Ili, drugim riječima, svako Allahovo ime obuhvata i svojstvo, a svako svojstvo ne obuhvata ime. Kao primjer navodimo Allahova imena: Es-Semi’, (Onaj koji sve čuje), Er-Rahim (Samilostan), El-A’lim (Koji sve zna) i tako dalje. Njegovo ime Es-Semi’ obuhvata svojstva sem’a (sluha), Njegovo ime Er-Rahim obuhvata svojstvo rahmeta (milosti), a Njegovo ime El-A’lim obuhvata svojstvo i’lma (znanja). Međutim iz Allahovih svojstava ne vadimo imena. Tako na primjer od Allahovih svojstava je i medži – dolazak. Kaže Uzvišeni ( u prijevodu značenja): ”I doći će Tvoj Gospodar” (El-Fedžr, 22. ajet), ali ne kažemo da je Allahovo ime El-Džai – Onaj koji dolazi. Također, od Njegovih svojstava jeste i nuzul – spuštanje na dunjalučko nebo. Kaže Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ”Naš gospodar se spušta na dunjalučko nebo…” (Hadis bilježe Buharija, Muslim i drugi).

Dakle, rezime ovog pravila je da svako Allahovo ime predstavlja i svojstvo dok svako svojstvo ne predstavlja ime.

TREĆE PRAVILO

Svojstva dijelimo na dva dijela:

1) Sifatun subutijje

2) Sifatun selbijje

Sifatun subutijje – potvrdna svojstva, to su svojstva koja je Uzvišeni pripisao Sebi u Svojoj knjizi ili na jeziku Svoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. To su svojstva potpunosti (u kojima nema nikakve manjkavosti) poput života, znanja, snage, lica, uzdizanja nad Aršom i drugih svojstava.

Imam Ahmed, rahimehullahu te’ala, kaže: „Mi ne opisujemo Allaha osim onako kako je On Sebe opisao.” (Predaja je vjerodostojna, a bilježi je Ebu Ja’la el-Hanbeli u svojoj knjizi Ibtalu’ et-tevil  (Opovrgavanje te’vila)).

Sifatun selbijje su svojstva koja se ne pripisuju Uzvišenom Allahu jer su svojstva manjkavosti poput smrti, sna, neznanja, slabosti umora i tako dalje.

Kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): „Ti se pouzdaj u Živog, koji ne umire.“ (El-Furkan, 58. ajet)

I kaže (u prijevodu značenja): „Gospodar tvoj nikome nepravdu ne čini.“ (El-Kehf, 49. ajet)

I kaže isto tako (u prijevodu značenja): „Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.“ (Kaf, 38. ajet)

I još puno drugih ajeta koji negiraju pripisivanje svojstva manjkavosti Uzvišenom Allahu.

ČETVRTO PRAVILO

Pri pripisivanju svojstava koje je Uzvišeni sebi pripisao mora se voditi računa o tome da se ne upadne u dvije zabranjene stvari.

1) Temsil

2) Tekjif

Što se tiče temsila to je upoređivanje Allahovih svojstava sa svojstvima Njegovih stvorenja.

Kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): „Niko nije kao On.“ (Eš-Šura, 11. ajet)

I kaže (u prijevodu značenja): „I niko Mu ravan nije.“ (El-Ihlas, 4. ajet)

Nuajm ibn Hammad, jedan od poznatih šejhova Buharije, kaže: „Ko uporedi Allaha sa njegovim stvorenjima čini kufr, ko negira ono čime je Allah sebe opisao čini kufr; u onome čime je Allah opisao Sebe ili Ga Njegov Poslanik opisao, nema upoređivanja.” (Predaju bilježi imam Zehebi u svojoj knjizi Sijeru e’lami en-nubela’ 10/610, predaja je vjerodostojna).

Što se, pak, tiče tekjifa – to je vjerovanje da je Allahovo svojstvo takvo i takvo bez upoređivanja sa svojstvima nekog stvorenja. Ovo je također neispravno vjerovanje jer Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): „On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.“ (Ta-ha, 110. ajet).

I kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja): “Ne govori ono što ne znaš! I sluh, i vid, i razum – za sve to će se, zaista, odgovarati.” (El-Isra’, 36. ajet).

A nema sumnje da je govor o kakvoći Allahovih svojstava govor bez znanja, jer nas Uzvišeni nije obavijestio o kakvoći Njegovih svojstava.

Zato, kada je imam Malik upitan o riječima Uzvišenog: ’’Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio.’’ (Ta-ha, 5. ajet) – Kako se uzvisio? Imam Malik je pognuo glavu, a zatim je rekao: „Uzdizanje nije nepoznato, kakvoća je nedokučiva, vjerovanje u njega  (Allahovo uzdizanje nad Aršom) je vadžib, a pitanje o tome (tj. pitanje kako se uzdigao) je novotarija.“ Predaju bilježi Lalekai u Šerhu usuli i’tikadi ehlis-sunne vel džema’a, predaja broj 664, bilježi je i Zehebi u svojoj knjizi El-Uluvv, Ibn Hadžer ocjenjuje vjerodostojnom (Fethul Bar, 13/406), a također, i šejh Albani, rahimehullahu te’ala. (Muhtesarul uluvv, 141. str)

PETO PRAVILO

Allahova svojstva su tevkifijje tj. precizirana Kur’anom i sunnetom, a razumu nema mjesta u njihovom određivanju i preciziranju. Stoga, nije dozvoljeno opisivati Uzvišenog Allaha osim onim čime je On Sebe opisao u Svojoj Knjizi ili na jeziku Svoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem.

Prethodile su riječi imama Ahmeda koji kaže: ”Mi ne opisujemo Allaha osim onako kako je Sebe opisao.”

Priredio: prof. Idriz Bilibani

Share.

Comments are closed.