Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha. Tevekkul predstavlja djelo srca kako spomije imam Ahmed, rahimehullah. Uzvišeni Allah je na puno mjesta u Svojoj Knjizi naredio tevekkul i obavijestio da voli one koji se oslanjaju na Njega.

Takođe, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da 70 000 vjernika koji će ući u Dženet bez polaganja računa i bez kazne jesu oni „koji ne traže da im se uči rukja, koji se ne kauteriziraju, koji nisu sujevjerni i koji se na Gospodara svoga oslanjaju.“ Muslim

Nažalost, veliko je neznanje u ovom vremenu o suštini tevekkula – oslanjanja na Allaha. Veliki broj ljudi od tevekula ne zna osim njegova imena. Oslanjaju se na umrle i tagute tražeći od njih pomoć, zaštitu, otklanjenje poteškoće i pribavljanje koristi. Drugi se pak u sticanju svoje nafake oslanjaju na vladare i one koji su na položajima u društvu. Pod ovo potpada isto tako i onaj ko se oslanja na svoju diplomu u traženju nafake.

Shadno manjkavosti tevekula biva i manjkavost tevhida, a primese širka se neće odvojiti od srca koje se nije iskreno oslonilo na Allaha. Poteškoću koju čovjek osjeća u prsima, sebeb toga je takođe slabost tevekkula.

Ono što se primećuje i opaža jeste da ne mali broj pojedinaca i džemata bude ostavljen na cjedilu ili poražen od strane neprijatelja sebebom ne oslanjanja na Uzvišenog Allaha već oslanjanjem na neku veliku ličnost, jaku državu, ili oslanjanjem na neki drugi sebeb, pa tada izostane pobjeda.

Uzvišeni Allah je naredio da se oslanjamo na Njega, pa ako se vjernici oslone na Njega uz izvršavanje ostalih vadžiba Allah im tada garantuje pomoć, pobjedu i namjesništvo na Zemlji. U suprotnom čeka ih poraz i poniženje. To je Allahov sunnet (pravac, odredba) koji se ne mijenja. Uzvišeni Allah pomaže onoga ko Ga obožava , oslanja se na Njega i djela čini iskreno u Njegovo ime. A ostavlja na cjedilu onoga ko mu pripisuje ortaka.

Sulejman Ulvan el kavlu er-resid.

https://www.facebook.com/idrizbilibani.official/

Share.

Comments are closed.